Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemeOrnamenty

program pro 6-7. třídu

Program pro žáky na 2. stupni ZŠ propojuje výtvarnou výchovu s předměty matematika, přírodopis, dějepis, občanská výchova a pracovní činnosti. Žáci se naučí přemýšlet v souvislostech a nebudou vnímat výtvarnou výchovu „jenom jako předmět, kde se maluje“, ale jako výuku, která umožňuje mezipředmětové propojování učiva. Povaha programu odpovídá komplexnímu náhledu na svět, využívá zkušenosti dětí a vytváří příležitost pro jejich praktické a aktivní učení.
Ve třech na sebe navazujících blocích žáci hledají a poznávají ornament v přírodě, v kultuře a v řemeslných činnostech. Pro výuku ve škole i mimo školu jsou připravené pracovní listy a další pomůcky. Vybrané pomůcky pro výuku ve škole si lze při realizaci kompletního programu s Muzeem Říčany zdarma zapůjčit. Všechny pracovní listy, interaktivní prezentace a další elektronické pomůcky jsou uvedeny v metodice, kde je popsáno jejich použití, zdarma ke stažení jsou zde.

Fotografie z programu:

Program ke stažení včetně příloh:

Vznik a ověření programu byly finančně podpořeny z prostředků Evropské unie.