Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemeHravá geologie

program pro 8-9. třídu

Program žáky atraktivním způsobem provádí hlavními tématy učiva geologie. Zážitkovou formou je seznámí se základními typy hornin a s nejdůležitějšími minerály. Díky učení v okolí školy získají kontext mezi učivem a místem, kde žijí. V Didaktickém centru geologie brousí vzorky hornin, využívají polarizační mikroskop a provádějí řadu pokusů. Objevují procesy, které formují naši krajinu, a pochopí souvislosti mezi horninovým podkladem a složkami krajiny ČR. Při řešení otázek aktuálních společenských témat spojených s geologií se učí uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace a řešit neshody či konflikty s druhými lidmi. V průběhu programu se žáci učí prezentovat výsledky své práce, a to za použití interaktivních digitálních medií, formou posteru i praktickou demonstrací získaných znalostí a dovedností.
Program je členěn do několika tematických bloků a témat. Pro výuku ve škole i mimo školu jsou připravené pracovní listy a další pomůcky. Vybrané pomůcky pro výuku ve škole si lze při realizaci kompletního programu s Muzeem Říčany zdarma zapůjčit. Všechny pracovní listy, interaktivní prezentace a další elektronické pomůcky jsou uvedeny v metodice, kde je popsáno jejich použití, zdarma ke stažení jsou zde.

Fotografie z programu:

Program ke stažení včetně příloh:

Vznik a ověření programu byly finančně podpořeny z prostředků Evropské unie.